Skip to main content

Coldroom

บริการออกแบบติดตั้งระบบห้องเย็น

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
(มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)
ติดต่อเราLINE Add Friend

COLD ROOM SYSTEM

บริษัท โค-แพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านห้องเย็นเป็นพิเศษ ไม่ว่าอุณหภูมิที่ต่ำกว่า -70 องศาเซลเซียล หรืออุณหภูมิที่สูงกว่า บริษัทมีทีมงานประกอบเครื่องติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้ได้ราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

ประเภท Cold Room (ห้องเย็น)

ห้องแช่เย็นแบบเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room)

คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิและควบคุมเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องเย็นแช่แข็งหรือห้องฟรีส (Freezer Room)

คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิและเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปไว้ในเวลานานๆ อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องเย็นสำหรับเก็บสินค้าสำเร็จรูป (Cold Storage Room)

คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยสินค้าสำเร็จรูปต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า หรือเท่ากับอุณหภูมิของห้องเย็นเก็บสินค้า อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -25 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)

คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับฟรีสสินค้าสำเร็จรูปภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ทำให้เนื้อเซลล์เกิดความเสียหาย อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -35 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องเย็นเก็บสินค้าชั่วคราว (Anti Room)

คือ ห้องเย็นที่มีไว้สำหรับเก็บพักสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรอการกระจายสินค้า อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับชนิดของการทำงาน

ตาราง : แสดงอุณหภูมิเยือกแข็งของอาหารต่างๆ และปริมาณน้ำที่มีในอาหารนั้นๆ

ห้องเย็นสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่
(Mobile Cold Room)

เราจำหน่ายและติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป และ ห้องเย็นเคลื่อนที่สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับอาหารแช่แข็ง อาหาร สด อาหารสำเร็จรูป ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูปอื่นๆ

บริการของเรา: รับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งเครื่องทำความเย็น ตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แจ้งรายละเอียดเพื่อขอราคา

    High
    Quality