Skip to main content

ELECTRICAL SYSTEM

บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
(มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)

Professional Service

บริษัท โค-แพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมวิศวกรและทีมงานในการออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี

อุปกรณ์ที่ใช้

• ประเภทสายไฟฟ้า : Phels dodge, Thai Yazaki, Bangkok
• ประเภท Circuit BreaKer : ABB, S-D, Mitsubishi
• ประเภทโคมไฟ : X-Trabrite
• ประเภทท่อร้อยสายไฟ : Mitsushita, PAT